Kremasjon eller kistebegravelse?


Om lag 65 prosent av de avdøde i Norge blir gravlagt i kiste på en gravplass.

Slik gravlegging skal skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Etter søknad kan denne fristen forlenges dersom det foreligger tungtveiende grunner. Det er gratis med begravelse på en gravplass i avdødes bostedskommune.
Om lag 35 prosent av de avdøde blir kremert i et krematorium. I Norge finnes det 24 krematorier i drift, det nærmeste er Stavanger krematorium. Kremasjonen skal skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Seremoni forut før kremering blir ofte kalt bisettelse. Urnen skal settes ned på en offentlig gravplass senest seks måneder etter dødsfallet, evt skal det foretas askespredning til sjøs eller på fjellet (dette søkes det om til fylkesmannen). Frem til urnenedsettelsen oppbevares askeurnen på krematoriet eller hos gravplassmyndigheten i den kommunen hvor urnenedsettelsen skal finne sted.

De tilsatte ved gravplassen bistår ved urnenedsettelser. De etterlatte kan være tilstede ved graven. Som regel er dette en privat seremoni, men Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn vil også kunne delta dersom de etterlatte ønsker det.

 

Informasjonsfilm om kremasjon.
I denne filmen vil vi gi svar på spørsmål som: Hvordan går du frem når du vil velge kremasjon? Hva skjer under selve kremeringen?
Her får du også informasjon om tidsfrister, hvilke valgmuligheter kremasjon gir når det gjelder gravlegging av urnen og litt om aksespredning.Men ikke minst viser filmen hvordan et moderne krematorium ser ut inni og gir et innblikk i den orden og verdighet som preger krematorievirksomheten.
Filmen er produsert av Tom Backe og Kaldnes media som også hadde ideen til filmen, og finansiert av Norsk kremsjonsstiftelse og Gravplasssforeningen. Innspillingen er i hovedsak gjort på Vestfold krematorium.


Økonomisk støtte til kremasjon.
Etter avtale med Randaberg kommune gir Randaberg kirkelige fellesråd fra 01.01.2013 pårørende til personer bosatt i Randaberg kommune økonomisk støtte ved kremasjon. Randaberg kirkelige fellesråd betaler for det første kremasjon (kr 5 300).  Randaberg kirkelige fellesråd betaler også utgiftene med båretransport fra seremonisted på Nord-Jæren (Randaberg, Stavanger, Sandens eller Sola) til krematoriet i Stavanger (utgjør i underkant av kr 2000). Ordningen gjelder alle som var bosatt i kommunen på dødstidspunktet og er uavhengig avdødes tros- eller livssyn. Se ellers retningslinjene for støtte til kremasjon.

Tilbake