Randaberg menighet


Besøk randaberg menighets side her.

Randaberg kommune med 10 000 innbyggere ligger sentralt plassert 10 min kjøring nord for Stavanger. Kommunen har en av de yngste befolkningene i landet og har et svært aktivt og allsidig frivillig engasjement innen kirke-, organisasjons- og foreningsliv. Randaberg menighet har ca. 6000 medlemmer. Randaberg menighet har et aktivt menighetsarbeid for alle generasjoner. Menighetens visjon er : For alle – av nåde Staben i menigheten består av sokneprest, organist, ungdoms- og trosopplæringsprest, ungdomsarbeider, barne- og ungdomsdiakon, diakoniarbeider, kirketjener, frivillighetskoordinator, renholder og daglig leder. Prost og kirkeverge deler også kontor med staben. Menighet fikk i 2012 godkjent sin trosopplæringsplan og er i gang med de fleste av planens tiltak. Det er fast UngKirke hver annen fredag som innledes med ungdomsgudstjeneste. Konfirmasjonsdeltakelsen har vært god. Menigheten har fokus på ledertrening av unge i samarbeid med Grødem menighet. Det er et utstrakt musikkarbeid i menigheten, med flere kor og egen bandskole. Det er også en godt og bredt diakonalt arbeid i menigheten. Gudstjenestedeltakelsen er høy og var i gjennomsnitt i 2014 på 227. På slutten av 1990-tallet ble Grødem menighet utskilt som egen menighet og fikk egen kirke; Grødem kirke. 

Randaberg kirke


Randaberg kirke.

Randaberg kirke Randaberg kirke er en langkirke som ble oppført i 1845. Arkitekt var Hans Lindstow. Byggverket er i tømmer og har nå 460 plasser. Kirken ble utvidet på slutten av 1970-tallet ved at en fikk nytt alterparti, dåps- og preste-sakresti og toalett. Det ble også installert et nytt Magnussen & Son orgel med 16 stemmer. Høsten 2014 ble det oppført en «kirkestue», som har gitt kirken et ekstra møterom, kjøkken, toaletter og bårerom. Det gamle bårehuset, fra slutten av 70-tallet, ble revet i forbindelse med nybygget. Les mer om kirken på Kirkesøk.