Randaberg menighet


Besøk Randaberg menighets side her.

Randaberg kommune med sine 11 000 innbyggere ligger på Jærens nordre spiss med Stavanger og Sola som nærmeste naboer. Kommunen har en av de yngste befolkningene i landet og har et svært aktivt og allsidig frivillig engasjement innen kirke-, organisasjons- og foreningsliv. Randaberg menighet har ca. 6000 medlemmer. Randaberg menighet har et aktivt menighetsarbeid for alle generasjoner. Menighetens visjon er : For alle – av nåde.

Staben i menigheten består av sokneprest, menighetsmusiker, ungdoms- og trosopplæringsprest, ungdomsarbeider, barne- og familiearbeider, diakoniarbeider, kirketjener, frivillighetskoordinator, renholder og daglig leder. Prost og kirkeverge deler også kontor med staben. Menigheten har fokus på familiearbeid med søndagsskole, middager for barnefamilier og barnekor. Det har også vært fokus på smågrupper i menigheten, som husfellesskap, turgrupper, leksehjelp og språkgrupper ++. Det er et utstrakt musikkarbeid i menigheten, med flere kor for alle aldre. Det er også en godt og bredt diakonalt arbeid i menigheten. Gudstjenestedeltakelsen er høy og har i gjennomsnitt vært over 200. På slutten av 1990-tallet ble Grødem menighet utskilt som egen menighet og fikk egen kirke; Grødem kirke. 

Randaberg kirke


Randaberg kirke.

Randaberg kirke er en langkirke som ble oppført i 1845. Arkitekt var Hans Lindstow. Byggverket er i tømmer og har 460 plasser. Kirken ble utvidet på slutten av 1970-tallet ved at en fikk nytt alterparti, dåps- og preste-sakresti og toalett. Det ble også installert et nytt Magnussen & Son orgel med 16 stemmer. Høsten 2014 ble det oppført en «kirkestue», som har gitt kirken et ekstra møterom, kjøkken, toaletter og bårerom. Det gamle bårehuset, fra slutten av 70-tallet, ble revet i forbindelse med nybygget. Randaberg kirke ble i 2021 innvendig renovert. I forbindelse med renoveringen ble altertavlen fra 1628 heng på veggen, nytt alterbord ble satt inn, og korpartiet fikk et nytt uttrykk med malte flater. 

Les mer om kirken på Kirkesøk.