Alle rettigheter 2019 Randaberg kirkelige fellesråd

Randaberg menighet


Besøk randaberg menighets side her.

Randaberg kommune med 10 000 innbyggere ligger sentralt plassert 10 min kjøring nord for Stavanger. Kommunen har en av de yngste befolkningene i landet og har et svært aktivt og allsidig frivillig engasjement innen kirke-, organisasjons- og foreningsliv. Randaberg menighet har ca. 6000 medlemmer. Randaberg menighet har et aktivt menighetsarbeid for alle generasjoner. Menighetens visjon er : For alle – av nåde Staben i menigheten består av sokneprest, organist, ungdoms- og trosopplæringsprest, ungdomsarbeider, barne- og ungdomsdiakon, diakoniarbeider, kirketjener, frivillighetskoordinator, renholder og daglig leder. Prost og kirkeverge deler også kontor med staben. Menighet fikk i 2012 godkjent sin trosopplæringsplan og er i gang med de fleste av planens tiltak. Det er fast UngKirke hver annen fredag som innledes med ungdomsgudstjeneste. Konfirmasjonsdeltakelsen har vært god. Menigheten har fokus på ledertrening av unge i samarbeid med Grødem menighet. Det er et utstrakt musikkarbeid i menigheten, med flere kor og egen bandskole. Det er også en godt og bredt diakonalt arbeid i menigheten. Gudstjenestedeltakelsen er høy og var i gjennomsnitt i 2014 på 227. På slutten av 1990-tallet ble Grødem menighet utskilt som egen menighet og fikk egen kirke; Grødem kirke. 

Randaberg kirke


Randaberg kirke.

Randaberg kirke Randaberg kirke er en langkirke som ble oppført i 1845. Arkitekt var Hans Lindstow. Byggverket er i tømmer og har nå 460 plasser. Kirken ble utvidet på slutten av 1970-tallet ved at en fikk nytt alterparti, dåps- og preste-sakresti og toalett. Det ble også installert et nytt Magnussen & Son orgel med 16 stemmer. Høsten 2014 ble det oppført en «kirkestue», som har gitt kirken et ekstra møterom, kjøkken, toaletter og bårerom. Det gamle bårehuset, fra slutten av 70-tallet, ble revet i forbindelse med nybygget. Les mer om kirken på Kirkesøk.