Kirkegårdene i Randaberg


Randaberg kirkelige fellesråd har med hjemmel i gravferdsloven ansvar for drift og forvaltning av gravplassvirksomheten i Randaberg kommune. I Randaberg kommune er det to gravplasser; Randaberg kirkegård (Randabergveien 365) og Grødem kirkegård (Torvmyrveien 40).  Gravplassene er inndelt i gravfelt, gravrekker og graver. Her er kart over Randaberg kirkegård og Grødem kirkegård.Kirkegården er et sted for seremonier og minner. Her møter vi mennesker i ulike situasjoner, ofte knyttet til sorg og savn. Det vi gjør og måten vi utfører oppgavene våre på er derfor preget av dette. Fellesrådets visjon for kirkegårdene er at de skal holdes i hevd og forvaltes etter den orden og verdighet som deres egenart tilsier.
I forbindelse med etablering, utvikling og drift av kirkegårdene legger vi vekt på kirkegårdenes flerfunksjonelle rolle og betydning i Randaberg. Det betyr at kirkegården skal være:

  • Gravsted for hele landsbyens befolkning
  • Seremonisted og sørgeplass
  • Park for allmennheten – et sted for rekreasjon
  • Et sted for botanisk mangfold
  • Kulturbærer
  • Arbeidsplass

Navnet minnelund

Det er i 2018 etablert egen "Navnet minnelund" på Randaberg kirkegård. Det er et tilbud for alle. Navnet minnelund er plassert  sentralt på Randaberg kirkegård og består av urnegraver i et felt med felles minnesmerke hvor det er anledning til å sette opp navneplate med navn og årstall for fødsel og død på den gravlagte. I navnet minnelund vil gravplassforvaltningen sørge for felles beplanting og de etterlatte kan sette fra seg blomster og lys. Urnegraver i en navnet minnelund kan festes etter fredningstidens utløp (etter 20 år). Her er mer informasjon om navnet minnelund og bestillingsskjema.

 

Det er vedtatt egne vedtekter for Randaberg kirkegård og Grødem kirkegård.
Det er eget skjema for godkjenning av gravminne.
Det er eget skjema for endring av fester.
Gravferdsloven finner du her. Forskriften til gravferdsloven finner du her.

Randaberg kommunestyre har vedtatt avgift for gravfeste ("festeavgift"). Den er fra 1.7.2012: 200 kr for hver grav pr. år. Det vil bli krevd inn festeavgift for 5 år av gangen.

Du kan lese med gravferd på kirken.no

Bilder av gravsteinene og plassering av gravene.
Det ble for noen år siden tatt bilder av alle gravminner på Randaberg kirkegård og disse finnes registrert på Dis Norge sine nettsider. 
Det er også mulig å søke på hvem som er gravlagt på både Randaberg kirkegård og Grødem kirkegård via følgende nettside (dette er sider administrert av kirkevergen i Randaberg).

Tilbake