Betaling - koster det noe?


Dersom den avdøde var bosatt i Randaberg er selve kiste-/urne-nedsettelsen gratis. Fellesrådet har fastsatt følgende satser for begravelse/bisettelse for utenbygds personer (gjeldende fra 1.5.2012):  

Tilretteleggelse av kistegrav: 5.500,-
Tilretteleggelse av urnegrav: 1.200,-
Dersom den avdøde var medlem av Den norske kirke og bodde i Randaberg kommune er også seremonien i kirken gratis. Dersom avdøde bodde utenfor kommunen må det betale for seremoni i kirken:

Leie av kirke : 2.200,-
Betaling for organist: 1.200,-
Dersom avdøde ikke var medlem av Den norske kirke og en likevel ønsker en begravelse i regi av den norske kirke vil en måtte betale satsene for utenbygds person for leie av kirke og betaling av organist og prest. 
Prestene er tilknyttet hele prostiet. Det betyr at dersom avdøde var bosatt utenfor en av kommunene prostiet dekker (Randaberg, Kvitsøy, Rennesøy, Finnøy og Sola) vil det koste kr 3 250,- (fastsatt av bispedømmet fra 1.1.17) å bruke den oppsatte presten.   

Dersom et annet kristent trossamfunn ønsker å bruke kirken i Randaberg/Grødem som sted for begravelse har fellesrådet bestemt at slik utleie er gratis av økumeniske grunner. Ved slik utleie må trossamfunnet/de pårørende selv ordne med/leie prest/organist/kirketjener mm. 

Økonomisk støtte til kremasjon.
Etter avtale med Randaberg kommune gir Randaberg kirkelige fellesråd fra 01.01.2013 pårørende til personer bosatt i Randaberg kommune økonomisk støtte ved kremasjon. Randaberg kirkelige fellesråd betaler for det første egenandelen for kremasjon som normalt faktureres de pårørende (for 2013 utgjør dette kr 1716).  Randaberg kirkelige fellesråd betaler også utgiftene med båretransport fra seremonisted på Nord-Jæren (Randaberg, Stavanger, Sandens eller Sola) til krematoriet i Stavanger (i 2012 utgjør dette i underkant av kr 2000). Ordningen gjelder alle som var bosatt i kommunen på dødstidspunktet og er uavhengig avdødes tros- eller livssyn. Se ellers retningslinjene for støtte til kremasjon.

Tilbake