Stilling ledig


Ungdomsdiakon/diakonimedarbeider i menighetene i 20-30 % midlertidig stilling i skoleåret 2019/2020 (mulighet for forlengelse og evt fast stilling)

Randaberg kommune ligger på Jærens nordre spiss med Stavanger og Sola som nærmeste naboer. Kommunen har en av de yngste befolkningene i landet og har et svært aktivt og allsidig frivillig engasjement innen kirke-, musikk- organisasjons- og foreningsliv. Grødem menighet har ca. 2900 medlemmer og Randaberg menighet har ca. 5600 medlemmer. 

Det er et meget aktivt menighetsliv med mange frivillige medarbeidere og stor bredde i aktivitetene. Det er et meget godt samarbeid med kommunen.
Fellesrådet har fått midler til økt satsing på diakoni fra bispedømmerådet.. Vi har midler for skoleåret 2019/2020. Fellesrådet jobber for at vi får finansiering permanent utover dette skoleår, men intet er avgjort om dette nå. Etter prosess med menighetsrådene har vi bestemt oss for å satse på diakoni rettet mot ungdom.

 

Arbeidsoppgaver er bl.a.:

·         Ungdomsdiakonen/ungdomsdiakonimedarbeideren arbeidsoppgaver prioriteres ut fra menighetens definerte behov og strategi samt ut fra medarbeiderens faglige og personlige forutsetninger. En plan for menighetenes diakoniarbeid skal ligge til grunn for arbeidet. Arbeidet skal skje i nært samarbeid med ungdomsprest, ungdomsarbeidere og øvrige ansatte.

·         Ungdomsdiakonen/ungdomsdiakonimedarbeideren skal bygge relasjoner til ungdom som ferdes i sentrum (inkl. ungdomsklubben på U59)

·         Ungdomsdiakonen/ungdomsdiakonimedarbeideren skal ta initiativ til samarbeid med ulike eksterne samarbeidspartnere som f. eks. skolene, kommunen og organisasjoner.

·         Ungdomsdiakonen/ungdomsdiakonimedarbeideren skal bygge relasjoner til ungdom i ungdomsmiljøet i menighetene og på Meetingpoint

·         Ungdomsdiakonen/ungdomsdiakonimedarbeideren skal organisere bibelgrupper/husgrupper for ungdom

·         Ha ansvar for å organisere ekstra felles ungdomsweekend

·         Ha særlig ansvar for å være tilgjengelig for samtaler med unge.

·         Ungdomsdiakonen/ungdomsdiakonimedarbeideren skal rekruttere, følge opp, koordinere og veilede frivillige medarbeidere i samarbeid med øvrig stab.

·         Medvirke i planleggings-, budsjett- og rapporteringsarbeid i samsvar med lokalt fastsatte rutiner.

 

Kvalifikasjoner

¨      Relevant utdanning og praksis.

¨      Fellesrådet vil kunne vurdere søkere uten godkjent diakoniutdanning, selv om stillingen krever biskopens vigsling etter tjenesteordningen.

¨      Erfaring og praksis fra arbeid med barn og unge i menighet og/eller organisasjon.

¨      Fleksibel, selvstendig, initiativrik og inspirerende

¨      Personlig egnethet og gode samarbeidsevner tillegges stor vekt

 

 Vi tilbyr:

  • Spennende jobb med mange flotte barn og unge.
  • Et godt sosialt og åndelig fellesskap
  • Lønn etter gjeldende tariffavtale.
  • KLP pensjonsordning

Andre opplysninger

Daglig leder er nærmeste overordnede.

Kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke.

Politiattest må framvises ved tilsetting iht kirkelovens § 29.

Opplysninger om samlivsform vil kunne bli innhentet og vektlagt ved tilsetting, jf. Arbeidsmiljøloven § 13-3.

 

 

Søknad med CV sendes til kirkevergen@randabergkirkene.no  .
Søknadsfrist: 22.09.2019.

Oppstart: Snarest.

 

Opplysninger om stillingen kan du få ved henvendelse til daglig leder Inger-Anne Solem Ellingsen, 51413130 E-post: randaberg.menighet@randabergkirkene.no  eller kirkeverge Rune Skagestad på tlf 5141 3130/4650 4477 E-post: kirkevergen@randabergkirkene.no